Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “wij” vorm. Waar ‘wij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Everaerts Coaching bedoeld.

Everaerts Coaching VOF!
Hogeweg 8
5808BE Oirlo

Kamer van Koophandel nummer: 90374789    
BTW nummer: NL865294203B01
Contact via: [email protected]

Artikel 2 Voorwaarden deelname online programma, cursussen en trainingen:

2.1 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan onze online programma's die we aanbieden.

2.2 In onze online programma's delen we kennis, ervaring en tools om een betere leefstijl & vitaliteit te creëren.  Zelf moet je naast het volgen van de online programma's voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. We kunnen niet garanderen dat het volgen van onze online programma's successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zullen we ons inspannen dat je de juiste handvatten hebt om onze online programma's met succes te volgen en af te ronden. En we staan binnen de grenzen gedurende de looptijd van het online programma voor je klaar. De ondersteuning die we bieden is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina’s die gaat over het desbetreffende online programma.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door mij bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door ons als juist worden aangemerkt.

3.2 Wij worden niet aan aanbiedingen gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit door mij anders wordt aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail te laten weten.

Artikel 4 Vergoedingen en kosten 
4.1 Opdrachtgever kan deze overeenkomst annuleren door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar de supportafdeling van Everaerts Coaching ([email protected]) 24 uur voor de vervaldatum van de eerste betaling en alleen als de Opdrachtgever zijn/haar lidmaatschap niet heeft geactiveerd op het portaal https://www.myhealthyhabits.nl/library

 

4.4 Tijdsgarantie. De deelnemer krijgt toegang tot 6 maanden coaching 

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de online programma de verplichting tot betaling bestaan.

5.2 Indien je achterloopt met betalingen, dan houden wij het recht voor om een coaching gesprek af te zeggen, deelname te ontzeggen van de academy en groepscaching sessies en onze verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald.

Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het gesprek moet wel binnen de duur van de online programma plaatsvinden.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

5.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

5.5 Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.6 Wij kunnen een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.

5.7 In het geval van een stornering worden administratiekosten van €10,- in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant en worden bij de eerstvolgende betaling in rekening gebracht.

Artikel 6 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.
6.1 Op de inloggegevens, teksten, materialen van het online programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het online programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online programma tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 7 Materialen en licenties
7.1 De Deelnemer heeft na zijn inschrijving voor een periode van 6 maanden toegang tot coaching en levenslang toegang tot het Online Programma. Na de Einddatum van het Programma heeft de Deelnemer geen toegang meer tot coaching. De werkboeken en audio mogen voor eigen gebruik gedownload worden. Eventueel kan er wel een verlening (voor een vergoeding) van deze periode worden afgesproken.

Artikel 8 Klachten
8.1 Mocht je ontevreden zijn over het online programma van ons, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door ons een mail te sturen. we ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.

8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald online programma aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 ​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is ​de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

9.4. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Everaerts Coaching kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

9.5. Alle online programma's zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel met jouw bedrijf te benutten. Wij kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Wij kunnen en willen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

9.6 Alle producten en diensten die wij aanbieden zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in het online programma is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde online programma gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). wij adviseren je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan Everaerts Coaching aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn haar verplichtingen na te komen. Ook hebben wij het recht ons op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat we de verbintenis hadden moeten nakomen.

10.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zullen wij de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zoveel wij ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn wij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.5 In geval van overmacht zullen wij naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 11 Privacy
11.1 Wij nemen de privacy van onze deelnemers serieus en wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. wij houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de coaching met elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  Tevens dient de informatie die tijdens de groep coaching, alsmede in de Facebook groep wordt gedeeld, als vertrouwelijk worden beschouwd door de andere deelnemers van het programma. De deelnemers worden hierop geattendeerd. Everaerts Coaching is niet aansprakelijk wanneer de geheimhouding door de deelnemers onderling niet wordt gehouden.

  Artikel 12 Overig
  12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons en jou overeengekomen zijn.

  12.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

  12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

  12.4. Door inschrijving geven de deelnemer en eventueel de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.
  Op deze Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer van toepassing. Uitsluitend deze algemene voorwaarden / leveringsvoorwaarden Everaerts Coaching beheersen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/deelnemer en Everaerts Coaching tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 13 Geschillen
  13.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

  13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

  Artikel 14 Toepasselijk recht
  14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden
  15.1 Wij zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
  Dankjewel dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.
  Ik wil deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

  Artikel 16 Garanties
  16.1 Wij vinden het belangrijk dat je resultaat behaald. Als je binnen 6 maanden geen resultaat behaald van minimaal 10 kg gewichtsverlies, ontvang je na 6 maanden een exclusief 1 op 1 gesprek, waarin we samen een gloednieuw afvalplan gaan maken. Hierin garanderen we je de resultaten die jij wil behalen. Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Men dient alle modules en video's volledig te hebben afgerond, heb je minimaal één 1 op 1 hormoon analyse gehad, Ben je per maand minimaal twee keer aanwezig geweest bij de mentorsessies en heb je de Vytal voedingsapp actief gebruikt tijdens het programma. Dan ontvang je een exclusief 1 op 1 gesprek, waarin we samen een gloednieuw afvalplan gaan maken. Restitutie van het geïnvesteerde bedrag is niet mogelijk, wel gaan we net zo lang door tot je 10kg gewichtsverlies hebt bereikt.

  16.2 Wij hanteren een 14-daagse niet-tevreden-geld-terug-garantie. Als je binnen deze periode niet tevreden bent over het programma, kun je eenvoudig een e-mail sturen naar: [email protected] en ontvang je een terugbetaling. Houd er rekening mee dat als je binnen deze 14 dagen gebruik hebt gemaakt van een 1-op-1 coachsessie of een 1-op-1 hormoonanalyse, deze kosten in rekening worden gebracht, tegen een tarief van €150,- inclusief btw per 1-op-1 sessie, vanwege gemaakte kosten. Deze kosten vallen niet onder de geld-terug-garantie.

  Artikel 17 Vytal app
  17.1 In de Vytal app heeft de coach toegang tot jouw voedingsschema, bewegingsschema en mindsetmodule. Hierdoor kan de coach je bijsturen waar nodig, zodat je in overeenstemming met de visie van My Healthy Habits je doelen kunt bereiken.

  17.2 Indien je gebruikmaakt van de 14-daagse proefperiode, dien je uiterlijk op dag 14 van deze periode een e-mail te sturen naar: [email protected]. Op dat moment wordt je account stopgezet. Vanaf dag 15 worden de maandelijkse kosten voor de app in rekening gebracht via een automatische afschrijving.

  17.3 Indien je gebruikmaakt van de 14-daagse proefperiode, dien je uiterlijk op dag 14 van deze periode een e-mail te sturen naar: [email protected]. Op dat moment wordt je account stopgezet. Vanaf dag 15 worden de maandelijkse kosten voor de app in rekening gebracht via een automatische afschrijving.

  17.4 Als je jouw abonnement voor de app wilt beëindigen, kun je dit doen door uiterlijk op de laatste dag van de maand een e-mail te sturen naar: [email protected]. Er geldt een opzegtermijn van één maand. Er wordt dan nog één maandelijkse termijn in rekening gebracht, waarna je abonnement wordt stopgezet.

  Disclaimer
  Everaerts Coaching vof) en hun trainingen zijn op geen enkel mogelijke manier verbonden aan- of aanbevolen door – Facebook, LLC of Kajabi. 

Datum vernieuwd: 2 januari 2024, Oirlo